Regulamin SMS

Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z serwisu internetowego przy wykorzystaniu usług telefonicznych z dodatkowym świadczeniem, adresowanego dla posiadaczy (użytkowników) telefonów komórkowych wyposażonych w karty SIM na podstawie umów zawartych z polskimi operatorami sieci telekomunikacyjnych, realizowanego przez TELEAUDIO DWA Sp. z o.o. Sp.k.
Al. Stanów Zjednoczonych 61
04-028 Warszawa
KRS 0000545770
NIP 525-10-65-169
REGON 011840310 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 75.000,- złotych (zwaną dalej: „Teleaudio” lub „Administratorem”).

I. Postanowienia ogólne
1. Osobami uprawnionymi do korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu są wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające aktywną kartę SIM.
2. Serwis ma charakter towarzyski. Celem Serwisu jest umożliwienie jego uczestnikom / użytkownikom zamieszczania ogłoszeń towarzyskich (wraz ze zdjęciami) dostępnych publicznie, dla innych uczestników / użytkowników tego Serwisu.
3. Zasady dodawania ogłoszeń do Serwisu określa część III Regulaminu.
4. Administrator Serwisu nie odpowiada za treści i/lub charakter ogłoszeń albo jakichkolwiek innych informacji dodawanych / przesyłanych do Serwisu lub publikowanych w Serwisie, a dostarczonych przez uczestników / użytkowników tego Serwisu.
5. Administrator nie jest pośrednikiem w zawieraniu znajomości za pomocą ogłoszeń zamieszczanych przez uczestników / użytkowników Serwisu i nie odpowiada za skutki, spory lub pretensje związane z nawiązaniem między uczestnikami / użytkownikami Serwisu jakichkolwiek relacji lub za niedojście do skutku takich relacji.
6. Zabrania się umieszczania w Serwisie treści i zdjęć naruszających normy (przepisy) prawne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.), pornograficznych, naruszających dobra osobiste innych osób lub w inny sposób sprzecznych z porządkiem prawnym lub dobrymi obyczajami.
7. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia ogłoszenia lub innych treści pochodzących od użytkowników / uczestników Serwisu naruszających zasady wyrażone w niniejszym Regulaminie, w szczególności zabronionych przez prawo. W tym zakresie zastosowanie będą miały m.in. regulacje wynikające z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 202 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
8. W przypadku stwierdzenia, że ogłaszający zamieścił w Serwisie / dodał do Serwisu nieprawdziwe dane lub zdjęcia, Administrator ma prawo zablokować lub skasować konto takiego użytkownika / uczestnika.
9. Użytkownik / uczestnik Serwisu zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich podmiotów trzecich.
10. Każdy użytkownik / uczestnik Serwisu zobowiązany jest we własnym zakresie do zapewnienia backupu (kopii) danych (informacji) zamieszczonych w Serwisie na wypadek ich uszkodzenia, skasowania lub innego przypadku utraty takich danych w tym Serwisie.
11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób (w tym uczestników / użytkowników Serwisu) wynikające z wykorzystywania Serwisu i zawartych w nim danych sprzecznie z celem działania Serwisu lub sprzecznie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w związku z wykorzystaniem przez te podmioty danych osobowych innych uczestników / użytkowników Serwisu zamieszczonych w Serwisie.
12. Koszt połączenia telefonicznego na numery obsługujące Serwis jest zgodny z cennikiem danego operatora komórkowego i jest uzależniony od rodzaju numeracji, tj. dla numerów typu:
– 708 7xx xxx – cena 4 PLN netto /4.92 PLN brutto za minutę połączenia,
– 708 5xx xxx – cena 3 PLN netto /3,69 PLN brutto za minutę połączenia,
– 708 4xx xxx – cena 2,10 PLN netto /2,58 PLN brutto za minutę połączenia,
– *748 xxx – cena 4 PLN netto /4.92 PLN brutto za minutę połączenia,
– *738 xxx – cena 3 PLN netto /3,69 PLN brutto za minutę połączenia,
– *728 xxx – cena 2 PLN netto /2,46 PLN brutto za minutę połączenia,
– *729 xxx – cena 2 PLN netto /2,46 PLN brutto za minutę połączenia.
13. Operatorzy telefonii komórkowej odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Serwisu i nie ponoszą odpowiedzialności za treści oferowane w ramach Serwisu.
14. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodane nie mają zastosowania do numerów premium SMS obsługujących Serwis.
15. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu powinny być kierowane w formie elektronicznej na adres: reklamacje@teleaudio.pl lub w formie pisemnej do Administratora. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a nadawca reklamacji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w tej samej formie w jakiej złożył reklamację (tj. drogą elektroniczną lub listownie).

II. Dane osobowe i polityka prywatności
1. Podanie przez uczestnika / użytkownika Serwisu danych osobowych jest dobrowolne.
2. Każdy z zarejestrowanych uczestników / użytkowników Serwisu ma prawo – w granicach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – do wglądu we własne dane, prawo żądania ich aktualizacji, uzupełnienia, sprostowania, wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania.
3. Informacje zawarte w logach systemowych wykorzystywane będą wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych o ruchu sieciowym, przy zachowaniu anonimowości poszczególnych logów. Informacje zawarte w logach podlegają udostępnieniu wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie ustawy, decyzji administracyjnej lub właściwego wyroku sądu.
4. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych przez ich administratora możliwe jest także wtedy, gdy jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów przez niego realizowanych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, przy czym za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych.

III. Dodawanie ogłoszeń
1. Ogłoszenia do Serwisu mogą dodawać wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. Osoba zamieszczająca ogłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie, w tym gromadzenie oraz wykorzystywanie przez Administratora podanych przez nią informacji i danych osobowych dla celów działania Serwisu.
3. Osoba zamieszczająca ogłoszenie zaświadcza, że informacje wpisane do formularza, w tym: podany adres e-mail i numer telefonu są autentyczne i należą do niej.
4. W przypadku dodania zdjęć do ogłoszenia (anonsu), ogłoszeniodawca zaświadcza, że dodane zdjęcia są jego własnością i posiada do nich wszelkie prawa autorskie.
5. Zabrania się dodawania ogłoszeń zawierających dane kontaktowe / osobowe (poza imieniem) albo ogłoszeń zawierających zdjęcia osób trzecich. Zdjęcia muszą przedstawiać ogłoszeniodawcę; w innym wypadku zamieszczenie zdjęcia może stanowić delikt prawa cywilnego lub przestępstwo popełniane przez ogłoszeniodawcę.
6. Zamieszczenie przez ogłoszeniodawcę zdjęcia w Serwisie równoznaczne jest z wyrażeniem przez niego zgody na wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego na tym zdjęciu dla celów Serwisu.
7. Zabrania się dodawania zdjęć, na których są naniesione dane kontaktowe, loga, znaki towarowe, reklamy innych podmiotów, w tym innych serwisów.