Regulamin usługi „SMS MT”

§ 1. Uwagi ogólne
1. Dostawca usługi „SMS MT” (zwanej dalej: Usługą) jest Teleaudio DWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000402506, NIP 525-10-65-169, z kapitałem zakładowym w wysokości 75.000,- złotych (zwaną dalej: „Teleaudio”)
2. Usługa dostępna jest dla użytkowników telefonów GSM w sieci Orange Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., P4 sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A. (zwanych dalej: Użytkownikami).
3. Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
§ 2. Korzystanie z Usługi
1. Aby aktywować Usługę należy wysłać bezpłatny SMS:
– na numer 60186 – o treści START FOTO,
– na numer 60286 – o treści START VIDEO.
2. Użytkownik ponosi opłatę za każdego otrzymanego zwrotnie SMS MT w ramach zamówionej usługi.
3. Opłata za każdą otrzymaną wiadomość wynosi w przypadku Usługi:
– START FOTO 1,00 pln netto/ 1,23 pln brutto,
– START VIDEO (na nr 60286) 2,00 pln netto /2,46 pln brutto.
4. Użytkownik w ramach zamówionej Usługi będzie otrzymywał wiadomości zawierające zdjęcia lub filmy przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.
5. W zależności od rodzaju wybranego Serwisu, Użytkownik otrzyma:
– w ramach Serwisu START FOTO – MMS MT ze zdjęciem i ofertą od uczestnika serwisu Randka SMS codziennie, ok. godz. 10:00,
– natomiast w ramach Serwisu START VIDEO (60286) – SMS MT z filmikiem oraz ofertą od uczestnika serwisu Randka SMS codziennie, ok. godz. 20:00.
6. Użytkownik przystępując do Usługi wyraża zgodę na otrzymywanie SMS MT w porach i częstotliwościach wynikających z rodzaju zamawianego Serwisu, zgodnie z Regulaminem.
7. Użytkownik, który dokona aktywacji Usługi, jest uczestnikiem Serwisu do momentu dezaktywowania Usługi.
8. W celu dezaktywowania Usługi, należy wysłać – w zależności od rodzaju aktywowanej Usługi – bezpłatny SMS o treści:
– STOP FOTO na numer SMS MT 60186 lub
– STOP VIDEO na numer SMS MT 60286.
9. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania SMS MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.
10. Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Usługę może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM Użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego daną Usługę.
11. Usługa realizowana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
§ 3. Materiały audiowizualne

1. Żadna informacja zamieszczona na stronach internetowych dotyczących Usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
2. Treści Serwisów stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) i podlegają ochronie prawnej.
3. Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania utworu wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
4. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne nieuprawnione wykorzystywanie otrzymanych materiałów jest zabronione.

§ 4. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Usługi można przesyłać pisemnie – na adres Dostawcy usługi wskazany w § 1 lub mailowo na adres: reklamacje@regulaminsms.pl.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a nadawcy reklamacji zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji – w zależności od sposobu jej złożenia – listem poleconym lub mailowo.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Dostawcy usługi.
2. Uczestnik Serwisu poprzez fakt przystąpienia do Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawce usługi jego danych osobowych, w tym: numeru telefonu komórkowego, imienia, nazwiska, adresu oraz numeru PESEL – w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu, tj. odbierania, przetwarzania i przesyłania wiadomości SMS oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji.
§ 6. Odpowiedzialność
1. Dostawca usługi oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie i bez zakłóceń.
2. Dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem – przez Użytkowników, którzy nie osiągnęli pełnoletności.
3. Dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Usługi związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci GSM.
4. Dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi lub za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i inne zdarzenia będące poza wpływem i kontrolą Dostawcy usługi, niemożliwe do przewidzenia.
5. Niezależnie od powyższych ustaleń Dostawca usługi ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez operatora lub uprawnione organy publiczne.
6. Dostawca usługi zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z Usługi i zablokowania dostępu do Usług Użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.
7. W żadnym wypadku wstrzymania realizacji Usługi Użytkownik nie zostanie narażony na dodatkowe koszty – wstrzymanie świadczenia Usługi oznacza jednocześnie wstrzymanie naliczania jakichkolwiek dalszych opłat Użytkownikowi.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Zabrania się korzystania z serwisów w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.
2. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.