Regulamin Ezoterycznych Serwisów SMS/IVR
Postanowienia ogólne
Poniższy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z usługi (serwisu) o treści ezoterycznej za pomocą wiadomości SMS (zwanej dalej: „Usługą”). Dostawcą usługi jest Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000402506, NIP 525-10-65-169, z kapitałem zakładowym w wysokości 75. 000,- złotych (zwaną dalej: „Teleaudio”).
Usługa jest oferowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnictwo w Usłudze jest dobrowolne.
Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania.
Usługa połączeń głosowych z Doradcami na numery 0 900 jest oferowana dla osób przebywających na terenie Niemiec, korzystających z telefonów stacjonarnych. Pierwsza minuta połączenia bezpłatna.
Korzystanie z Usługi
1. Użytkownik, który chce skorzystać z Usługi, dzwoni pod numer IVR lub wysyła jednorazową wiadomość SMS, rozpoczynając od ciągu literowego bądź cyfrowego lub literowo-cyfrowego podanego w treści opisu danego serwisu (prefix), pod numer podany w tymże opisie, tj.:
8091 (darmowy) lub
7175 (1,00 zł netto, to jest 1,23 zł brutto) lub
72755 (2,00 zł netto, to jest 2,46 zł brutto) lub
72505 (2,00 zł netto, to jest 2,46 zł brutto) lub
72240 (2,00 zł netto, to jest 2,46 zł brutto) lub
7257 (2,00 zł netto, to jest 2,46 zł brutto).
Usługa polega na możliwości zadania przez Użytkownika, w SMS-ie wskazanym w ust. 1, pytania wróżkom lub ich asystentkom, astrologom, doradcom duchowym, którzy postarają się na nie odpowiedzieć w bezpłatnym SMS-ie zwrotnym.
Koszt połączenia telefonicznego na numery obsługujące Serwis jest zgodny z cennikiem danego operatora komórkowego i jest uzależniony od rodzaju numeracji, tj. dla numerów typu:
708 7xx xxx – cena 4 PLN netto /4.92 PLN brutto za minutę połączenia,
708 6xx xxx – cena 3.46 PLN netto /4.26 PLN brutto za minutę połączenia,
708 4xx xxx – cena 2,10 PLN netto /2,58 PLN brutto za minutę połączenia,
*748 xxx – cena 4 PLN netto /4.92 PLN brutto za minutę połączenia,
*728 xxx – cena 2 PLN netto /2,46 PLN brutto za minutę połączenia,
0 900 3xx xx xx – cena 0,99 € brutto za minutę połączenia.
Użytkownik pozostaje anonimowy, a jedynym elementem identyfikującym, umożliwiającym korzystanie z Usługi, jest numer jego telefonu. Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania jakichkolwiek swoich danych mogących go zidentyfikować. Podając w trakcie rozmowy jakiekolwiek informacje o w/w charakterze czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
Wysłanie przez Użytkownika jednej wiadomości SMS, o której mowa w ust. 1, ze skutkiem opisanym w ust. 2, wyczerpuje przedmiot usługi. Użytkownik ma jednak prawo do prowadzenia dalszej (nowej) korespondencji, na zasadach analogicznych jak określone powyżej.
Usługa realizowana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
III. Postanowienia końcowe

Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-mobile, Plus GSM, Orange P4), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym). Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
Dostawca usługi dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
Dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za:
1. treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania Usługi,
2. korzystanie z Usługi przez osoby niepełnoletnie oraz osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
3. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
4. wiadomości SMS, które zostały nadane przez Użytkownika w sposób nieprawidłowy, a w szczególności uniemożliwiające mu prawidłowe połączenie się z wybranym serwisem,
5. ewentualny dyskomfort psychiczno-moralny, jaki może zostać potencjalnie wywołany poprzez treści otrzymywane w trakcie korespondencji w ramach serwisu,
6. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi oraz związanych z tym postanowień regulaminowych.
Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi mają charakter nie wiążących porad, zaś ewentualne stosowanie się do nich jest przez Użytkownika dobrowolne i może następować wyłącznie z odpowiednią rezerwą, z uwzględnieniem charakteru serwisu i zasad zdrowego rozsądku.
Reklamacje dotyczące Usługi należy zgłaszać pisemnie – na adres wskazany w punkcie I ppkt 1 Regulaminu lub mailowo, na adres: reklamacje@regulaminsms.pl.
Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a nadawcy reklamacji zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji – w zależności od sposobu jej złożenia – listem poleconym lub mailowo.
Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na stronach Gazety TV Polsat.
Uczestnik Serwisu poprzez fakt przystąpienia do Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawce usługi jego danych osobowych – w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu, tj. odbierania, przetwarzania i przesyłania wiadomości SMS oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji.