REGULAMIN CALLBACK

USŁUGA PRZEDPŁACOWA ( PRE PAID ) CALLBACK
§ 1
1.Usługi są oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Australii, Austrii, Belgii,
Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hawajów, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Izraela,
Kanady, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji,
Watykanu, Włoch, Wielkiej Brytanii.
a/ na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, usługa callback realizowana jest w oparciu o połączenie
zwrotne na podany przez Użytkownika numer stacjonarny bądź numer telefonii komórkowej; na
terenie innych dostępnych krajów, usługa ta realizowana jest w oparciu o połączenie zwrotne na
podany przez Użytkownika numer stacjonarny.
b/ dostawcą infrastruktury jest Teleaudio Dwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka
Komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81.
c/ użytkownikiem usług może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.
2 Aby skorzystać z usług, należy wypełnić formularz zamówienia i opłacić daną usługę. Zamówienia
przyjmowane są przez stronę internetową. Wszystkie ceny podane na niniejszej stronie internetowej
są cenami brutto podanymi w złotych polskich ( zawierają podatek vat). Zamówienia można składać 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
a/ zamówienie jest skuteczne jeśli Użytkownik prawidłowo wypełni formularz zamówienia i
prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres email. W przypadku, gdy podane
dane są niekompletne, Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem. Jeśli kontakt z Użytkownikiem
nie będzie możliwy, Administrator ma prawo do anulowania zamówienia, w takim wypadku koszty
poniesione przez użytkownika zostaną mu zwrócone.
b/ po złożeniu przez użytkownika skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczne potwierdzenie
na wskazany przez siebie adres email.
c/ czas rozpoczęcia realizacji zamówienia, pokrywa się z momentem wpływu na jedno z kont dostawcy
infrastruktury. Płatność może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych ( Cashbill,
PayPal ) lub bezpośrednio przelewem na konto bankowe.
d/usługa polega na rozmowie o charakterze wskazanym przez Użytkownika w formularzu zmówienia.
e/po nawiązaniu połączenia, użytkownik ma możliwość prowadzenia rozmowy o charakterze
erotycznym.
f/ w trakcie trwania umowy Użytkownik pozostaje anonimowy.
3.Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do usług Użytkownikowi, który
narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo, ogóle przyjęte normy moralne
lub też z innych istotnych przyczyn.
4.Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
5.Zamawiając Usługę przedpłaconą, Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie Jego
danych osobowych dla celów realizacji takiej usługi.